Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    1. Tworzy się pańs...
art. 2    Do zadań Ośrodka n...
art. 3    1. Nadzór nad Ośro...
Rozdział 2 Organy i orga...
art. 4    Organami Ośrodka s...
art. 5    1. Dyrektor Ośrodk...
art. 6    1. Rada Ośrodka pr...
art. 7    Dyrektorem Ośrodka...
art. 8    1. Do zadań Rady O...
art. 9    1. W skład Rady Oś...
art. 10    1. Prezes Rady Min...
art. 11    Członkiem Rady Ośr...
art. 12    1. Powołanie, o kt...
art. 13    Zamiejscowym człon...
Rozdział 3 Gospodarka fi...
art. 14    1. Przychodami Ośr...
art. 15    1. Ośrodek prowadz...
Rozdział 4 Przepisy prze...
art. 16    1. Z dniem wejścia...
art. 17    Z dniem wejścia w ...
art. 18    Z dniem wejścia w ...
art. 19    1. Z dniem 1 stycz...
art. 20    Do czasu zakończen...
art. 21    1. Do pierwszego s...
art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl