Rozdział 1 Przepisy ogó...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Przez współprac...
art. 3    W realizowaniu wsp...
Rozdział 2 Formy współp...
art. 4    Współpraca rozwojo...
Rozdział 3 Zasady reali...
art. 5    1. Współpracę rozw...
art. 6    1. Projekt Program...
art. 7    1. Minister właści...
art. 8    Organ administracj...
art. 9    Minister właściwy ...
art. 10    1. Podmioty realiz...
art. 11    1. Organ administr...
art. 12    Realizowanie zadań...
Rozdział 4 Zadania mini...
art. 13    1. Minister właści...
art. 14    1. Minister właści...
Rozdział 5 Rada Program...
art. 15    1. Przy ministrze ...
art. 16    Do zadań Rady nale...
art. 17    1. Rada składa się...
art. 18    Posiedzenia Rady s...
art. 19    Obsługę administra...
Rozdział 6 Zmiany w prz...
art. 20    W ustawie z dnia 4...
art. 21    W ustawie z dnia 2...
art. 22    W ustawie z dnia 2...
art. 23    Pierwszy skład Rad...
art. 24    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl