DZIAŁ I Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Przez usługi pł...
art. 4    1. Działalność w z...
art. 5    1. Przepisy ustawy...
art. 6    Przepisów ustawy ...
art. 7    1. Środki pieniężn...
art. 8    1. Postanowienia u...
art. 9    1. Zasady dostępu ...
art. 10    Dostawcy i podmiot...
art. 11    1. Do zachowania t...
art. 12    1. Nie narusza obo...
art. 13    Jeżeli odrębne prz...
art. 14    1. Nadzór nad wyko...
art. 15    1. Użytkownik może...
DZIAŁ II Obowiązki info...
art. 16    Dostawca i użytkow...
art. 17    1. Dostawca nie mo...
art. 18    Ciężar udowodnieni...
art. 19    1. W przypadku ins...
art. 20    1. Jeżeli odbiorca...
Rozdział 2 Pojedyncze t...
art. 21    W przypadku gdy zl...
art. 22    1. Dostawca jest o...
art. 23    1. Dostawca jest o...
art. 24    Niezwłocznie po ot...
art. 25    Niezwłocznie po wy...
Rozdział 3 Umowa ramowa...
art. 26    1. Dostawca jest o...
art. 27    Dostawca przekazuj...
art. 28    1. W okresie obowi...
art. 29    1. Dostawca inform...
art. 30    W przypadku indywi...
art. 31    1. Po obciążeniu r...
art. 32    1. Po wykonaniu in...
DZIAŁ III Prawa i obowi...
art. 33    Dostawca i użytkow...
art. 34    Płatności są dokon...
art. 35    1. Użytkownik może...
art. 36    1. Dostawca nie mo...
art. 37    Opłaty z tytułu św...
art. 38    Jeżeli transakcja ...
art. 39    1. W przypadku ins...
Rozdział 2 Autoryzacja ...
art. 40    1. Transakcję płat...
art. 41    1. Jeżeli do udzie...
art. 42    1. Użytkownik upra...
art. 43    1. Dostawca wydają...
art. 44    1. Użytkownik niez...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl