Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ochrona przeciwpoż...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Zapobieganie po...
art. 3    1. Osoba fizyczna,...
art. 4    1. Właściciel budy...
art. 5    Właściciel, zarząd...
art. 6    1. Właściwe urzędy...
art. 7    1. Wyroby służące ...
art. 8    Korzystanie przez ...
art. 9    Kto zauważy pożar,...
art. 10    (uchylony).
art. 11    (uchylony).
art. 11a    Członkowie ochotni...
Rozdział 3 Organizacja och...
art. 12    Minister właściwy ...
art. 13    1. Minister właści...
art. 14    1. Krajowy system ...
art. 14a    1. Tworzy się syst...
art. 14b    1. Dysponen...
art. 14c    1. Wojewódz...
art. 14d    1. Wojewódzkie cen...
art. 14e    Minister właściwy ...
art. 14f    Centrum powiadamia...
art. 15    Jednostkami ochron...
art. 16    Zadania i organiza...
art. 16a    1. Jednostki ochro...
art. 17    1. Minister właści...
art. 18    Organizację i szcz...
art. 19    1. Ochotnicza stra...
art. 20    Minister Spraw Wew...
art. 21    1. Wojewoda może ż...
art. 21a    Organy administrac...
art. 21b    Do zadań własnych ...
Rozdział 4 Działanie ratow...
art. 22    1. Działanie ratow...
art. 23    1. Jednostki ochro...
art. 24    1. W przypadku pow...
art. 25    1. Kierujący dział...
Rozdział 5 Uprawnienia str...
art. 26    1. Strażakowi jedn...
art. 27    Z ochrony przewidz...
art. 27a    Strażakowi jednost...
art. 28    1. Członek ochotni...
Rozdział 6 Świadczenia rze...
art. 29    Koszty funkcjonowa...
art. 30    Właściciel, zarząd...
art. 31    1. Państwowa Straż...
art. 32    1. Koszty wyposaże...
art. 33    1. Budżet państwa ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl