Art. 1    W ustawie z dnia 3...
Art. 2    Przepis art. 2 ust...
Art. 3    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl