art. 1    Ustawa określa org...
art. 2    1. Tworzy się Ce...
art. 3    1. Celem działal...
art. 4    1. Centrum może ...
art. 5    1. Centrum dział...
art. 6    Organami Centrum s...
art. 7    1. Minister właś...
art. 7    1. Minister właś...
art. 8    1. Dyrektor Cent...
art. 9    1. Kadencja Dyre...
art. 10    1. Minister właś...
art. 11    Do zadań i obowiąz...
art. 12    1. Międzynarodow...
art. 13    Do zadań Międzynar...
art. 14    Minister właściwy ...
art. 15    W skład Rady Centr...
art. 16    1. Do zadań Rady...
art. 18    1. Minister właś...
art. 19    1. Pracami Rady ...
art. 20    1. Centrum prowa...
art. 21    1. Podstawą gosp...
art. 22    1. Tworzy się na...
art. 23    1. Centrum jest ...
art. 24    1. Centrum może ...
art. 25    1. Z wnioskiem o...
art. 26    1. Dofinansowani...
art. 27    1. W ramach kont...
art. 28    1. Minister właś...
art. 29    1. Minister właści...
art. 30    W ustawie z dnia 1...
art. 31    1. Minister właś...
art. 32    1. Minister właś...
art. 33    1. Pełnomocnik p...
art. 34    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl