Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    1. Opieka nad dzie...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 3a    1. Rodzic ubiegają...
art. 4    Osoby sprawujące, ...
art. 5    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Żłobek i klub ...
art. 7    1. Opieka w żłobku...
art. 8    1. Żłobki i kluby ...
art. 9    1. Podmioty, o któ...
art. 9a    1. Podmioty, o któ...
art. 10    Do zadań żłobka i ...
art. 11    1. Żłobek i klub d...
art. 12    1. Godziny pracy ż...
art. 13    1. Pracą żłobka ki...
art. 14    Osobą kierującą pr...
art. 15    1. Skład personelu...
art. 16    1. Opiekunem w żło...
art. 17    1. Przy zapewniani...
art. 18    Dyrektorem żłobka,...
art. 19    Opiekun prowadzący...
art. 20    W zajęciach prowad...
art. 21    1. Organizację wew...
art. 22    W żłobku zapewnia ...
art. 23    Rodzice są zobowią...
art. 24    1. Lokal, w którym...
art. 25    1. Żłobek oraz klu...
Rozdział 3 Rejestr żłobkó...
art. 26    Prowadzenie żłobka...
art. 27    1. Rejestr prowadz...
art. 28    1. Wójt, burmistr...
art. 29    (uchylony)
art. 30    1. Wójt, burmistrz...
art. 31    Wójt, burmistrz lu...
art. 32    Wykreślenie z reje...
art. 33    1. Wpis do rejestr...
art. 34    Odmowa wpisu do re...
art. 35    1. Podmiot wpisany...
art. 35a    1. Minister właści...
Rozdział 4 Dzienny opieku...
art. 36    1. Dziennym opieku...
art. 37    Do zadań dziennego...
art. 38    1. Dzienny opiekun...
art. 39    1. Dziennym opieku...
art. 40    Dzienny opiekun pr...
art. 41    1. Dzienny opiekun...
art. 42    1. Dzienny opiekun...
art. 43    Maksymalną wysokoś...
art. 44    Rodzice są zobowią...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl