Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Ilekroć w przepisa...
Art. 3    Do spraw wszczętyc...
Art. 4    1. Właściwy miejsc...
Art. 5    1. W roku kwotow...
Art. 6    1. W ramach rozlic...
Art. 7    1. Zaliczki, o któ...
Art. 8    Do rozliczenia rok...
Art. 9    (uchylony).
Art. 10    Do dofinansowania ...
Art. 11    1. Rada Ministrów ...
Art. 12    Przepisy wykonawcz...
Art. 13    Przepisy wykonawcz...
Art. 14    Ustawa wchodzi w ż...
ZAŁĄCZNIK
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl