Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Opodatkowaniu poda...
art. 2    1. Za gospodarstwo...
art. 3    1. Podatnikami pod...
art. 3a    Obowiązek podatkow...
art. 3b    Zadania sejmiku wo...
Rozdział 2 Zasady ustalani...
art. 4    1. Podstawę opodat...
art. 5    1. Minister właści...
art. 6    1. Podatek rolny z...
art. 6a    1. Obowiązek podat...
art. 6b    Rada gminy może za...
art. 6c    1. Osobom fizyczny...
Rozdział 3 (skreślony)
art. 7    (skreślony).
art. 8    (skreślony).
art. 9    (skreślony).
art. 10    (skreślony).
art. 11    (skreślony).
Rozdział 4 Zwolnienia i ul...
art. 12    1. Zwalnia się od ...
art. 13    1. Podatnikom poda...
art. 13a    1. Przy opodatkowa...
art. 13b    1. Podatek rolny o...
art. 13c    1. W razie wystąpi...
art. 13d    1. Zwolnienia i ul...
art. 13e    Rada gminy, w drod...
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
art. 14    W ustawie z dnia 1...
art. 15    W ustawie z dnia 1...
art. 16    1. Ulgi w podatku ...
art. 17    Ilekroć w odrębnyc...
art. 17a    Ilekroć w odrębnyc...
art. 18    Prezes Głównego Ur...
art. 19    Tracą moc: 1)usta...
art. 20    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl