Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. W sprawach, o k...
Art. 3    Z dniem wejścia w ...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl