art. 1    Ustawa określa for...
art. 2    Instytucją finanso...
art. 3    1. Wsparcie może b...
art. 4    1. Skarb Państwa m...
art. 5    1. Skarb Państwa m...
art. 6    1. Gwarancja dla ...
art. 7    Wypłaty z tytułu g...
art. 8    Od gwarancji dla N...
art. 9    Do gwarancji dla N...
art. 10    Minister właściwy ...
art. 11    Minister właściwy ...
art. 12    1. Minister właści...
art. 13    Emisja skarbowych ...
art. 14    1. Do emisji skar...
art. 15    1. Wsparcia, o któ...
art. 16    1. Na podstawie ...
art. 17    Jeżeli dług wynika...
art. 18    Rada Ministrów, na...
art. 19    Minister właściwy ...
art. 20    Wsparcie, o którym...
art. 21    W ustawie z dnia 1...
art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl