Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje op...
art. 2    1. Osoby fizyczne ...
art. 3    Przychodów (dochod...
art. 4    1. Użyte w ustawie...
art. 5    Podatnicy opodatko...
Rozdział 2 Ryczałt od przy...
art. 6    1. Opodatkowaniu r...
art. 7    1. Do podatników r...
art. 8    1. Opodatkowania w...
art. 9    1. Pisemne oświadc...
art. 10    Zwolnienia od poda...
art. 11    1. Podatnik uzy...
art. 12    1. Ryczałt od przy...
art. 13    1. Ryczałt od przy...
art. 13a    Do ryczałtu od prz...
art. 14    (uchylony).
art. 14a    (uchylony).
art. 14b    (uchylony).
art. 15    1. Podatnicy oraz ...
art. 16    Minister właściwy ...
art. 17    W razie nieprowadz...
art. 18    (skreślony).
art. 19    (skreślony).
art. 20    1. Podatnicy, uzys...
art. 21    1. Podatnicy są ob...
art. 21a    1.W przypadku wyda...
art. 21b    1. Naczelnik urzęd...
art. 22    1. W razie utraty ...
Rozdział 3 Karta podatkowa...
art. 23    1. Zryczałtowany p...
art. 24    1. Podatnicy prowa...
art. 25    1. Podatnicy prowa...
art. 26    1. Wysokość podatk...
art. 27    1. Stawki karty po...
art. 28    1. W razie zatrudn...
art. 29    1. Wniosek o zasto...
art. 30    1. Naczelnik urzęd...
art. 31    1. Podatek dochodo...
art. 32    1. Podatnik może z...
art. 33    1. W razie rozpocz...
art. 34    1. W przypadku zgł...
art. 35    1. Podatnicy opoda...
art. 36    1. Podatnicy opoda...
art. 37    W razie zawiadomie...
art. 38    1. Podatnik może z...
art. 39    1. Podatnik, który...
art. 40    1. W przypadku gdy...
art. 41    W razie zaistnieni...
Rozdział 4 Zryczałtowany p...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl