art. 1    1. Ustala się, zgo...
art. 2    Ustala się przycho...
art. 3    Źródłem pokrycia p...
art. 4    1.Przyrost zadłuże...
art. 5    Upoważnia się Mini...
art. 6    Poręczenia i gwara...
art. 7    Ustala się limit ł...
art. 8    Upoważnia się Mini...
art. 9    Przychody, wydatki...
art. 10    Ustala się plany f...
art. 11    Wykaz inwestycji w...
art. 12    1. Prefinansowanie...
art. 13    Dotacje celowe na ...
art. 14    Wykaz jednostek, d...
art. 15    1. Zgodnie z art. ...
art. 16    1. Zgodnie z art. ...
art. 17    Ustala się limity ...
art. 18    Ustala się etaty P...
art. 19    Ustala się łączną ...
art. 20    Ustala się dotacje...
art. 21    Ustala się łączną ...
art. 22    Ustala się kwotę d...
art. 23    W przypadku wystąp...
art. 24    Tworzy się ogólną ...
art. 25    Ustala się dla słu...
art. 26    Prognozowany średn...
art. 27    Prognozowany średn...
art. 28    Wysokość odpisu, o...
art. 29    Kwota wydatków na ...
art. 30    Należności, o któr...
art. 31    Odpis od funduszu ...
art. 32    Kwota wydatków na ...
art. 33    Kwota środków prze...
art. 34    Prognozowane przec...
art. 35    Kwoty wpłat jednos...
art. 36    Zgodnie z art. 5 u...
art. 37    Zgodnie z art. 104...
art. 38    Zgodnie z art. 29 ...
art. 39    1. Upoważnia się M...
art. 40    Wykaz programów wi...
art. 41    Plany finansowe je...
art. 42    Zestawienie progra...
art. 43    Limity kwot zobowi...
art. 44    1. Wykaz programów...
art. 45    Ustala się łączną ...
art. 46    Ustala się kwotę d...
art. 47    (uchylony).
art. 48    Ilekroć w ustawie ...
art. 49    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl