Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    1. Karta Polaka pr...
Art. 3    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl