Dział I Przepisy ogólne ...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1. Przepisy ustawy...
Rozdział 2 Definicje i zas...
art. 3    1. Ilekroć w ustaw...
art. 4    Każdy ma prawo do ...
art. 5    Każdy ma prawo ucz...
art. 6    1. Wymogu uzgodnie...
art. 7    Za wymagane ustawą...
Dział II Udostępnianie inf...
art. 8    Organy administrac...
art. 9    1. Udostępnieniu, ...
art. 10    W urzędach organów...
art. 11    Organ administracj...
art. 12    1. Informacje o śr...
art. 13    Od podmiotu żądają...
art. 14    1. Organ administr...
art. 15    1. Udostępnianie i...
Rozdział 2 Odmowa udostępn...
art. 16    1. Organ administr...
art. 17    Organ administracj...
art. 18    Przepisów art. 16 ...
art. 19    1. Organ administr...
art. 20    1. Odmowa udostępn...
Rozdział 3 Publicznie dost...
art. 21    1. Dane o dokument...
art. 22    1. Do prowadzenia ...
art. 23    1. Publicznie dost...
art. 24    1. Informacje: 1)...
art. 25    1. W Biuletynie In...
Rozdział 4 Opłaty
art. 26    1. Wyszukiwanie i ...
art. 27    1. Górne jednostko...
art. 28    Minister właściwy ...
Dział III Udział społeczeń...
art. 29    Każdy ma prawo skł...
art. 30    Organy administrac...
art. 31    Do prowadzenia pos...
art. 32    Do uwag i wniosków...
Rozdział 2 Udział społecze...
art. 33    1. Przed wydaniem ...
art. 34    Uwagi i wnioski mo...
art. 35    Uwagi lub wnioski ...
art. 36    Organ właściwy do ...
art. 37    Organ prowadzący p...
art. 38    Organ właściwy do ...
Rozdział 3 Udział społecze...
art. 39    1. Organ opracowuj...
art. 40    Uwagi i wnioski mo...
art. 41    Uwagi lub wnioski ...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl