art. 1    1. Ustawę stosuj...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Organ podatko...
art. 4    1. Podatnik jest...
art. 5    1. W sprawie umo...
art. 6    Umorzenie zaległoś...
art. 7    Wniosek, o którym ...
art. 8    Podatnicy są obowi...
art. 9    W przypadku gdy w ...
art. 10    Wszczęte postępowa...
art. 11    1. Nie podlega k...
art. 12    1. W sprawach ni...
art. 13    Przepisy ustawy st...
art. 14    W ustawie z dnia 2...
art. 15    W ustawie z dnia 2...
art. 16    Przepisy: 1) ar...
art. 17    1. Nie podlegają...
art. 18    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl