Art. 1    Uchyla się ustawę ...
Art. 2    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl