art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1. Agencja jest pa...
art. 3    1. Nadzór nad Agen...
art. 4    1. Zadaniem Agencj...
art. 5    1. Zadaniem Agencj...
art. 6    Agencja realizuje ...
art. 7    1. Agencja działa ...
art. 8    1. Organem Agencj...
art. 9    1. W ramach Agencj...
art. 10    1. Prezes Agencji,...
art. 11    Agencja jest praco...
art. 12    1. Nabór kandydató...
art. 13    Informacje o kandy...
art. 14    Termin składania d...
art. 15    1. Po upływie term...
art. 16    Z przeprowadzonego...
art. 17    1. Informację o wy...
art. 18    Jeżeli stosunek pr...
art. 19    1. Dyrektor oddzia...
art. 20    1. Agencja może by...
art. 21    1. Agencja prowadz...
art. 22    Do zaciągania prze...
art. 23    1. W przypadku ist...
art. 24    Prezes Agencji moż...
art. 25    1. Wierzytelność A...
art. 26    1. Wniosek o umorz...
art. 27    1. Wierzytelność A...
art. 28    1. Umorzenie wierz...
art. 29    1. Ustalenie kwoty...
art. 30    1. W sprawach doty...
art. 31    1. Należności usta...
art. 32    Należności ustalan...
art. 33    1. Agencja może do...
art. 34    W ustawie z dnia 1...
art. 35    W ustawie z dnia 1...
art. 36    W ustawie z dnia 2...
art. 37    W ustawie z dnia 2...
art. 38    W ustawie z dnia 7...
art. 39    1. Agencja prowadz...
art. 40    1. Akcje w spółkac...
art. 41    Sprawy dotyczące u...
art. 42    Do stosunków prawn...
art. 43    1. W sprawach doty...
art. 44    Stosunki pracy zas...
art. 45    Przepisy wykonawcz...
art. 46    Ilekroć w przepisa...
art. 47    Traci moc ustawa z...
art. 48    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl