Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. W okresie do dn...
Art. 3    Ustawa wchodzi w ż...
Załącznik
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl