Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Obywatelom pańs...
art. 2    1. Ilekroć w ustaw...
Rozdział 2 Uznawanie kwali...
art. 3    Do postępowania w ...
art. 4    1. Organem właściw...
art. 5    Właściwy organ, na...
art. 6    1. Upoważniony org...
art. 7    1. Postępowanie w ...
art. 8    1. Ilekroć przepis...
art. 9    1. Wnioski w spraw...
art. 10    Minister właściwy ...
art. 11    Jeżeli do wykonywa...
art. 12    1. Jeżeli przepisy...
art. 13    1. Właściwy organ ...
art. 14    Właściwy organ, w ...
art. 15    1. Uprawnienie do ...
art. 16    Prezes Rady Minist...
art. 17    1. Wnioskodawca, k...
art. 18    Ministrowie kieruj...
art. 19    1. Ilekroć przepis...
art. 20    Właściwy organ prz...
art. 21    Dokumenty i inform...
art. 22    1. Właściwy organ,...
art. 23    W przypadku gdy do...
art. 24    Wnioskodawca powin...
art. 25    1. Minister właści...
art. 26    1. Właściwy organ ...
art. 27    Prezes Rady Minist...
art. 28    1. Minister właści...
Rozdział 3 Świadczenie usł...
art. 29    1. Właściwy organ,...
art. 30    1. Przed rozpoczęc...
art. 31    1. W przypadku zaw...
art. 32    1. Usługodawca w t...
art. 33    1. Właściwy organ ...
art. 34    Właściwy organ, w ...
Rozdział 4 Zmiany w przepi...
art. 35    W ustawie z dnia 4...
art. 36    W ustawie z dnia 1...
art. 37    W ustawie z dnia 1...
art. 38    Do postępowań w sp...
art. 39    Dotychczasowe prze...
art. 40    Ilekroć w przepisa...
art. 41    Do dnia wskazania ...
art. 42    Tracą moc: 1) u...
art. 43    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl