Wstęp
Art. 1 ZASTOSOWANIE
Art. 2 DEFINICJE
Art. 3 KLAUZULE TAJNOŚCI
Art. 4 WŁAŚCIWE ORGANY BE...
Art. 5 ZASADY OCHRONY INF...
Art. 6 KONTRAKTY NIEJAWNE
Art. 7 PRZEKAZYWANIE INFO...
Art. 8 POWIELANIE I TŁUMA...
Art. 9 NISZCZENIE INFORMA...
Art. 10 WIZYTY
Art. 11 NARUSZENIE BEZPIEC...
Art. 12 KOSZTY
Art. 13 KONSULTACJE
Art. 14 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Art. 15 STOSUNEK DO WCZEŚN...
Art. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uwagi końcowe
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl