Preambuła
Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa upr...
art. 2    1. Karta Polaka mo...
art. 3    1. Karta Polaka je...
art. 4    1. Do postępowań w...
Rozdział 2 Uprawnienia pos...
art. 5    1. Posiadacz Kart...
art. 6    1. Posiadacz Karty...
art. 7    1. Przyznanie Kart...
art. 8    Koszty świadczeń o...
Rozdział 3 Rada do Spraw P...
art. 9    1. Tworzy się Radę...
art. 10    1. W skład Rady wc...
art. 11    1. Prezes Rady Min...
Rozdział 4 Przyznawanie i ...
art. 12    1. Przyznanie Kart...
art. 13    1. Wniosek o wydan...
art. 14    Do wniosku o przyz...
art. 15    1. Prezes Rady Min...
art. 16    1. Małoletniemu pr...
art. 17    1. Karta Polaka j...
art. 18    1. Kartę Polaka os...
art. 19    Konsul wydaje decy...
art. 19a    1. Przed wydaniem ...
art. 20    1. Konsul, w drodz...
art. 21    1. Organem odwoław...
art. 22    Rada Ministrów okr...
Rozdział 5 Rejestry i ewid...
art. 23    1. Konsul prowadzi...
art. 24    1. Dane z rejestru...
Rozdział 6 Zmiany w przepi...
art. 25    W ustawie z dnia 1...
art. 26    W ustawie z dnia 7...
art. 27    W ustawie z dnia 2...
art. 28    W ustawie z dnia 2...
art. 29    W ustawie z dnia 2...
art. 30    (uchylony).
art. 31    W ustawie z dnia 2...
art. 32    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl