Wstęp
Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Organy administ...
art. 2    1. Zadania w zakre...
art. 21    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Profilaktyka i ...
art. 3a    1. Nabór kandydató...
art. 3b    Informacje o kandy...
art. 3c    Termin do składani...
art. 3d    1. Po upływie term...
art. 3e    1. Sporządza się p...
art. 3f    1. Informację o wy...
art. 3g    Jeżeli stosunek pr...
art. 4    1. Samorząd wojewó...
art. 41    1. Prowadzenie dzi...
art. 5    Minister właściwy ...
art. 6    Minister właściwy ...
art. 7    Minister właściwy ...
art. 8    (skreślony).
art. 9    1. Obrót hurtowy w...
art. 91    1. Zezwolenia, o k...
art. 92    1. Za wydanie zezw...
art. 93    1. Opłaty, o który...
art. 94    Warunkiem prowadze...
art. 95    1. Zezwolenia, o k...
art. 96    1. Sprzedaż detali...
art. 10    Akty prawne wpływa...
art. 11    1. Na wydatki zwią...
art. 111    1. W celu pozyskan...
art. 12    1. Rada gminy usta...
art. 13    1. Napoje alkoholo...
art. 131    1. Zabrania się n...
art. 132    1. Podmioty świad...
art. 133    1. Tworzy się Fun...
art. 14    1. Zabrania się sp...
art. 15    1. Zabrania się sp...
art. 16    1. Zabrania się wn...
art. 17    1. Kierownik zakła...
art. 18    1. Sprzedaż napojó...
art. 181    1. Na sprzedaż nap...
art. 182    Dochody z opłat za...
art. 183    Do kontroli działa...
art. 184    1. Na wniosek prze...
art. 185    Do zezwoleń, o któ...
art. 186    Do działalności p...
art. 19    1. Rada Ministrów,...
art. 20    Rada Ministrów skł...
Rozdział 2 Postępowanie w ...
art. 21    1. Leczenie odwyko...
art. 22    1. Zarząd wojewódz...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl