Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Tworzy się Naro...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Centrum realizu...
art. 4    1. Realizacja stra...
art. 5    1. Do zadań Centru...
art. 6    1. Minister sprawu...
Rozdział 2 Organy i organi...
art. 7    Organami Centrum s...
art. 8    1. Dyrektor jest p...
art. 9    Minister odwołuje...
art. 10    1. Dyrektor kieruj...
art. 11    1. Dyrektor zasięg...
art. 12    1. W skład Rady wc...
art. 13    1. Pracami Rady ki...
art. 14    1. Rada wyraża opi...
art. 15    1. Obsługę adminis...
Rozdział 3 Organizacja bad...
art. 16    1. Zadania badawcz...
art. 17    W konkursie na rea...
art. 18    1. Dyrektor zawier...
art. 19    Dyrektor po uzyska...
art. 20    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Gospodarka fina...
art. 21    1. Przychodami Cen...
art. 22    1. Wydatkowanie ś...
art. 23    1. Centrum prowadz...
art. 24    Roczny plan finans...
art. 25    1. Realizacja posz...
art. 26    1. Centrum tworzy ...
art. 27    1. Minister dokonu...
Rozdział 5 Zmiana w przepi...
art. 28    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 29    1. Minister powołu...
art. 30    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl