Rozdział 1 Organizacja Pań...
art. 1    Państwowa Inspekcj...
art. 2    Państwowa Inspekcj...
art. 3    1. Jednostkami org...
art. 4    1. Głównego Inspe...
art. 5    1. Okręgowy inspek...
art. 6    1. Marszałek Sejmu...
art. 7    1. Powołuje się Ra...
art. 8    1. (uchylony). 2....
art. 9    1. Główny Inspekto...
Rozdział 2 Zadania Państwo...
art. 10    1. Do zadań Państw...
art. 11    W razie stwierdzen...
art. 11a    Właściwe organy Pa...
art. 12    W postępowaniu prz...
art. 13    Kontroli Państwow...
art. 14    1. Państwowa Insp...
art. 15    W razie uzasadnion...
art. 16    Prezes Rady Minist...
Rozdział 3 Zakres działani...
art. 17    Organami Państwowe...
art. 18    1. Do zakresu dzia...
art. 19    1. Do zakresu dzia...
art. 20    1. Okręgowy inspek...
Rozdział 4 Postępowanie ko...
art. 21    Postępowanie kontr...
art. 22    1. Kontrole przepr...
art. 23    1. W toku postępow...
art. 24    1. Inspektorzy pra...
art. 25    Biegli i specjaliś...
art. 26    1. Kontrolę przepr...
art. 27    Podmiot kontrolowa...
art. 28    Inspektor pracy, p...
art. 29    1. W toku wykonywa...
art. 30    Podczas wykonywani...
art. 31    1. Ustalenia kontr...
art. 32    1. Wzór legitymacj...
art. 33    1. W wyniku ustale...
art. 34    1. Decyzje, o któ...
art. 35    1. Podmiot kontro...
art. 36    1. Wystąpienie, o ...
art. 37    1. W razie stwier...
art. 37a    W uzasadnionych pr...
Rozdział 5 Pracownicy Pańs...
art. 38    1. Pracownikami Pa...
art. 39    Pracownikiem Państ...
art. 40    1. Główny Inspekt...
art. 41    1. Stosunek pracy ...
art. 42    Pracownicy, o któr...
art. 43    1. Przy mianowaniu...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl