Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Inspekcja Ochrony ...
art. 2    1. Do zadań Inspe...
Rozdział 2 Organy Inspekcj...
art. 3    Organami Inspekcji...
art. 3a    Główny Inspektor O...
art. 4    1. Główny Inspekto...
art. 4a    1. Główny Inspekt...
art. 5    1. Wojewódzki ins...
art. 6    (uchylony).
art. 7    Wojewódzki inspekt...
art. 8    W rozumieniu Kodek...
art. 8a    1. Rada gminy, ra...
art. 8b    1. Starosta, wój...
art. 8c    (uchylony).
Rozdział 3 Wykonywanie zad...
art. 9    1. Kontrolę wykonu...
art. 10    Kierownik kontrolo...
art. 10a    1. Wojewódzki insp...
art. 11    1. Z czynności kon...
art. 12    1. Na podstawie us...
art. 12a    Do kontroli działa...
art. 13    (skreślony).
art. 14    W sprawach o wykro...
art. 15    W razie stwierdzen...
art. 16    1. Organy Inspekcj...
art. 17    1. Inspekcja Ochro...
art. 18    1. Koszty pobieran...
art. 18a    (uchylony).
art. 18b    (uchylony).
art. 19    W postępowaniu o u...
art. 20    (skreślony).
art. 21    (skreślony).
art. 22    Główny Inspektor O...
Rozdział 4 Państwowy monit...
art. 23    1. Tworzy się pańs...
art. 24    Działalność państw...
art. 25    1. Organy administ...
art. 25a    Główny Inspektor O...
art. 25b    Główny Inspektor O...
art. 26    (skreślony).
art. 27    Minister właściwy ...
art. 28    1. Inspekcja Ochro...
Rozdział 4a Wykonywanie za...
art. 28a    1. Główny Inspekto...
art. 28b    Główny Inspektor O...
art. 28c    W przypadku stwier...
art. 28d    Główny Inspektor O...
art. 28e    Przepisów art. 28c...
Rozdział 4b Laboratoria
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl