Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Organy administ...
art. 3    W rozumieniu ustaw...
Rozdział 2 Struktura organ...
art. 4    1. Uczestnikami ws...
art. 5    Osoba fizyczna bąd...
art. 6    1. Uczestnictwo kl...
art. 7    1. Polskim związki...
art. 8    1. Wniosek o wyraż...
art. 9    1. Minister właści...
art. 10    Minister właściwy ...
art. 11    1. W danej dyscypl...
art. 12    1. Do zadań polski...
art. 13    1. Polski związek ...
art. 14    1. Organ stanowiąc...
art. 15    1. W dyscyplinie s...
art. 16    1. W dyscyplinach ...
art. 17    1. Polski związek ...
art. 18    1. Nadzór nad dzia...
art. 19    1. Organ sprawując...
art. 20    1. Osoba przeprowa...
art. 21    1. Osoba przeprowa...
art. 22    1. Ustalenia kontr...
art. 23    1. Jeżeli działaln...
art. 23a    1. Trybunał, o któ...
art. 24    1. Sąd, na wniosek...
art. 25    W przypadku rozwią...
art. 26    1. Status polskieg...
art. 27    1. Polski Komitet ...
Rozdział 3 Zawodnicy
art. 28    1. Podstawowym obo...
art. 29    1. Na wniosek osob...
art. 30    W sprawach przyzna...
art. 31    1. Zawodnik podleg...
art. 32    1. Kluby sportowe ...
art. 33    1. Członek kadry n...
Rozdział 3a Stypendia, nag...
art. 34    1. Zawodnicy, któr...
art. 35    1. Stypendia sport...
art. 36    1. Okres pobierani...
art. 37    1. Zawodnikom, któ...
art. 38    1. Reprezentantom ...
art. 38a    Reprezentantom Pol...
art. 38b    Do świadczeń pieni...
Rozdział 4 Odpowiedzialnoś...
art. 39    1. Odpowiedzialnoś...
art. 40    1. Polskie związki...
art. 41    1. Strony mogą pod...
art. 42    1. Przy Polskim Ko...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl