Rozdział 1 Uprawnienia min...
art. 1    Ogólne zadania min...
art. 1a    Ilekroć w ustawie ...
art. 1b    Przepisów ustawy n...
art. 2    Minister właściwy ...
art. 2a    Koszty realizacji ...
art. 2b    Minister właściwy ...
art. 3    1. ministrowi właś...
art. 4    (uchylony).
art. 5    Minister właściwy ...
art. 5a    1. Państwowe osoby...
art. 5b    1. Z wnioskiem o w...
art. 5c    1. Zgoda, o której...
art. 6    (skreślony).
art. 7    (skreślony).
art. 7a    (uchylony).
Rozdział 1a Zadania z zakr...
art. 7b    1. Wojewoda wykonu...
art. 7c    1. O sposobie zago...
Rozdział 2 (skreślony)
art. 8    (skreślony).
art. 9    (skreślony).
art. 10    (skreślony).
art. 11    (skreślony).
art. 12    (skreślony).
art. 13    (skreślony).
art. 14    (skreślony).
art. 15    (skreślony).
art. 16    (skreślony).
Rozdział 3 Zasady reprezen...
art. 17    1. Kierownicy urzę...
art. 17a    1. Organy administ...
art. 17b    Jednostki budżetow...
art. 17c    1. Potrącenie z wi...
art. 18    1. Minister właści...
art. 19    1. Wojewodowie, po...
art. 19a    1. Minister właści...
art. 20    Rada Ministrów, na...
art. 21    Do czasu przygotow...
art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl