DZIAŁ I Przepisy ogólne
art. 1    Ustawa normuje: 1...
art. 2    § 1. Przepisy usta...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 3a    § 1. Deklaracje o...
art. 3b    § 1. Deklarac...
art. 3c    (uchylony).
art. 3d    Składanie deklarac...
art. 4    Obowiązkiem podatk...
art. 5    Zobowiązaniem poda...
art. 6    Podatkiem jest pub...
art. 7    § 1. Podatnikiem j...
art. 8    Płatnikiem jest os...
art. 9    Inkasentem jest os...
art. 10    § 1. Wprowadzenie ...
art. 11    Rokiem podatkowym ...
art. 12    § 1. Jeżeli począt...
DZIAŁ II Organy podatkowe ...
art. 13    § 1. Organem podat...
art. 13a    Rada Ministrów moż...
art. 14    § 1. Minister właś...
Rozdział 1a Interpretacje ...
art. 14a    § 1. Minister wła...
art. 14b    § 1. Minister właś...
art. 14c    § 1. Interpretacja...
art. 14d    Interpretację indy...
art. 14e    § 1. Minister właś...
art. 14f    § 1. Wniosek o wyd...
art. 14g    § 1. Wniosek o wyd...
art. 14h    W sprawach dotyczą...
art. 14i    § 1. Interpretacje...
art. 14j    § 1. Stosownie do ...
art. 14k    § 1. Zastosowanie ...
art. 14l    W przypadku gdy sk...
art. 14m    § 1. Zastosowanie ...
art. 14n    § 1. Przepisy art....
art. 14o    § 1. W razie niewy...
art. 14p    Przepisy niniejsze...
Rozdział 2 Właściwość orga...
art. 15    § 1. Organy podatk...
art. 16    Właściwość rzeczow...
art. 17    § 1. Jeżeli ustawy...
art. 17a    Organem podatkowym...
art. 18    § 1. Jeżeli w trak...
art. 18a    Jeżeli po zakończe...
art. 18b    Organy podatkowe w...
art. 19    § 1. Spory o właśc...
art. 20    Do czasu rozstrzyg...
Dział Ila Porozumienia w s...
art. 20a    Minister właściwy ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl