<< poprzednie
art. 132    § 1. Wójt, burmist...
Rozdział 3 Strona
art. 133    § 1. Stroną w post...
art. 133a    § 1. Organizacja s...
art. 134    (skreślony).
art. 135    Zdolność prawną i ...
art. 136    Strona może działa...
art. 137    § 1. Pełnomocnikie...
art. 138    § 1. Organ podatko...
Rozdział 4 Załatwianie spr...
art. 139    § 1. Załatwienie s...
art. 140    § 1. O każdym przy...
art. 141    § 1. Na niezałatwi...
art. 142    Pracownik organu p...
art. 143    § 1. Organ podatko...
Rozdział 5 Doręczenia
art. 144    Organ podatkowy do...
art. 144a    § 1. Doręczenie p...
art. 145    § 1. Pisma doręcza...
art. 146    § 1. W toku postę...
art. 147    § 1. W razie wyjaz...
art. 147a    W postępowaniu prz...
art. 148    § 1. Pisma doręcza...
art. 149    W przypadku nieobe...
art. 150    § 1. W razie niemo...
art. 151    Osobom prawnym ora...
art. 151a    Jeżeli podany prze...
art. 152    § 1. Odbierający p...
art. 152a    § 1. W celu doręc...
art. 153    § 1. Jeżeli adresa...
art. 154    § 1. Pisma skierow...
art. 154a    § 1. Minister właś...
art. 154b    Pisma pochodzące o...
art. 154c    Przepisy art. 154a...
Rozdział 6 Wezwania
art. 155    § 1. Organ podatko...
art. 156    § 1. Wezwany jest ...
art. 157    § 1. Jeżeli postęp...
art. 158    Przepisów art. 156...
art. 159    § 1. W wezwaniu na...
art. 160    § 1. W sprawach u...
Rozdział 7 Przywrócenie te...
art. 161    (skreślony).
art. 162    § 1. W razie uchyb...
art. 163    § 1. W sprawie prz...
art. 164    Przed rozpatrzenie...
Rozdział 8 Wszczęcie postę...
art. 165    § 1. Postępowanie ...
art. 165a    § 1. Gdy żądanie, ...
art. 165b    § 1. W przypadku ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl