<< poprzednie
art. 38    § 1. Organy podatk...
art. 39    § 1. W toku postę...
art. 40    (skreślony).
art. 41    § 1. Skarbowi Pańs...
art. 42    § 1. Zastaw skarbo...
art. 42a    § 1. Wykreślenie w...
art. 43    § 1. Rejestry zast...
art. 44    § 1. Wpis zastawu ...
art. 45    Spisu rzeczy rucho...
art. 45a    (uchylony).
art. 46    § 1. Organ prowadz...
Rozdział 4 Terminy płatnoś...
art. 47    § 1. Termin płatno...
art. 48    § 1. Organ podatko...
art. 49    § 1. W razie wydan...
art. 50    Minister właściwy ...
Rozdział 5 Zaległość podat...
art. 51    § 1. Zaległością p...
art. 52    § 1. Na równi z za...
Rozdział 6 Odsetki za zwło...
art. 53    § 1. Od zaległości...
art. 53a    § 1. Jeżeli w post...
art. 54    § 1. Odsetek za zw...
art. 55    § 1. Odsetki za zw...
art. 56    § 1. Stawka odset...
art. 57    § 1. W decyzji wyd...
art. 58    Minister właściwy ...
Rozdział 7 Wygaśnięcie zob...
art. 59    § 1. Zobowiązanie ...
art. 60    § 1. Za termin dok...
art. 60    § 1. Za termin do...
art. 61    § 1. Zapłata podat...
art. 61a    § 1. Rada gminy, ...
art. 62    § 1. Jeżeli na pod...
art. 62a    Przepisy dotyczące...
art. 63    § 1. Podstawy opod...
art. 64    § 1. Zobowiązania ...
art. 65    § 1. Uprawnienie, ...
art. 66    § 1. Szczególnym p...
art. 67    (uchylony).
Rozdział 7a Ulgi w spłacie...
art. 67a    § 1. Organ podatko...
art. 67b    § 1. Organ podatko...
art. 67c    § 1. Przepisy art....
art. 67d    § 1. Organ podatko...
art. 67e    Minister właściwy ...
Rozdział 8 Przedawnienie
art. 68    § 1. Zobowiązanie ...
art. 69    § 1. W razie niedo...
art. 70    § 1. Zobowiązanie ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl