DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ...
art. 1    Kodeks postępowani...
art. 2    Kodeks postępowani...
art. 3    § 1. Przepisów Kod...
art. 4    Kodeks postępowani...
art. 5    § 1. Jeżeli przepi...
Rozdział 2 Zasady ogólne
art. 6    Organy administrac...
art. 7    W toku postępowan...
art. 8    Organy administrac...
art. 9    Organy administrac...
art. 10    § 1. Organy admini...
art. 11    Organy administrac...
art. 12    § 1. Organy admini...
art. 13    § 1. Sprawy, w któ...
art. 14    § 1. Sprawy należ...
art. 15    Postępowanie admin...
art. 16    § 1. Decyzje, od ...
Rozdział 3 Organy wyższego...
art. 17    Organami wyższego ...
art. 18    Organami naczelnym...
Rozdział 4 Właściwość orga...
art. 19    Organy administrac...
art. 20    Właściwość rzeczow...
art. 21    § 1. Właściwość mi...
art. 22    § 1. Spory o właśc...
art. 23    Do czasu rozstrzyg...
Rozdział 5 Wyłączenie prac...
art. 24    § 1. Pracownik org...
art. 25    § 1. Organ adminis...
art. 26    § 1. W przypadku w...
art. 27    § 1. Członek organ...
art. 27a    (skreślony).
Rozdział 6 Strona
art. 28    Stroną jest każdy,...
art. 29    Stronami mogą być ...
art. 30    § 1. Zdolność praw...
art. 31    § 1. Organizacja s...
art. 32    Strona może działa...
art. 33    § 1. Pełnomocnikie...
art. 34    § 1. Organ adminis...
Rozdział 7 Załatwianie spr...
art. 35    § 1. Organy admini...
art. 36    § 1. O każdym prz...
art. 37    § 1. Na niezałatw...
art. 38    Pracownik organu a...
Rozdział 8 Doręczenia
art. 39    Organ administracj...
art. 391    § 1. Doręczenie n...
art. 40    § 1. Pisma doręcza...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl