Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Ilekroć w ustaw...
art. 2a    Przepisy ustawy ch...
art. 2b    Do postępowań o na...
Rozdział 2 Polityka rynku ...
art. 3    1. Zadania państwa...
art. 4    1. Minister właści...
art. 5    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Instytucje rynk...
art. 6    1. Instytucjami ry...
art. 7    (uchylony)
Rozdział 4 Publiczne służb...
art. 8    1. Do zadań samorz...
art. 9    1. Do zadań samorz...
art. 9a    1. Powiatowy urząd...
art. 9b    1. W ramach powia...
art. 9c    1. Projekty pilo...
art. 10    1. Do zadań wojewo...
Rozdział 5 Ochotnicze Hufc...
art. 11    1. Ochotnicze Hufc...
art. 12    1. Ochotnicze Hufc...
art. 13    Współdziałanie Och...
art. 14    1. Zadania, o któ...
art. 15    (uchylony).
art. 16    Minister właściwy ...
art. 17    Rada Ministrów okr...
Rozdział 6 Agencje zatrudn...
art. 18    1. Prowadzenie d...
art. 18a    Agencja zatrudnien...
art. 18b    Posiadanie wpisu ...
art. 18c    1. Nie wymaga wpi...
art. 18d    1. Rejestr prowad...
art. 18e    1. Marszałek woje...
art. 18f    1. Wniosek o wpis...
art. 18g    1. Wpisowi do rej...
art. 18h    1. Przed dokonanie...
art. 18i    1. Marszałek woj...
art. 18j    1. Marszałek woje...
art. 18k    1. Wydanie certyf...
art. 18l    Marszałek wojewódz...
art. 18m    Marszałek wojewódz...
art. 18n    1. W przypadku wy...
art. 18o    Marszałek wojewódz...
art. 18p    1. Marszałek woje...
art. 18r    Minister właściwy ...
art. 19    Podmiot zamierzaj...
art. 19a    (uchylony)
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl