<< poprzednie
art. 143    W ustawie z dnia 2...
Rozdział 2 Przepisy przejś...
art. 144    Ilekroć w obowiązu...
art. 145    Pierwszą weryfikac...
art. 146    1. Do umów w spraw...
art. 147    1. W 2004 r. minim...
art. 148    Gminy otrzymują do...
art. 149    1. Z dniem wejścia...
art. 150    Do spraw wszczętyc...
art. 150a    Do spraw o przyzna...
art. 151    1. Z dniem 1 stycz...
art. 152    1. 1. Domy pomocy ...
art. 153    Podmioty prowadząc...
art. 154    1. Przepisów art. ...
art. 155    1. Do osób umieszc...
art. 156    1. Osoby, które pr...
art. 157    Rada Pomocy Społec...
art. 158    Dodatek pielęgnacy...
art. 159    Dotychczasowe prze...
art. 160    Traci moc ustawa z...
art. 161    Ustawa wchodzi w ż...
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl