Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Cudzoziemcem jest ...
art. 3    Ustawy nie stosuje...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
art. 5    Cudzoziemca będące...
art. 6    W sprawach należąc...
art. 7    1. Do postępowań w...
art. 8    1. Wojewoda, konsu...
art. 9    Jeżeli terytorialn...
art. 10    1. Organy prowadzą...
art. 11    1. Wnioski w spraw...
art. 11a    1. W sprawach ure...
art. 11b    Strona, ustanawiaj...
art. 11c    1. W toku postęp...
art. 12    1. W postępowaniac...
art. 12a    Odciski linii papi...
Rozdział 2 Przekraczanie g...
art. 13    1. Cudzoziemiec m...
art. 13a    1. Cudzoziemcy bę...
art. 14    1. Cudzoziemiec mo...
art. 15    1. Cudzoziemiec w...
art. 15a    (uchylony).
art. 16    1. Cudzoziemiec mo...
art. 16    1. Cudzoziemiec mo...
art. 17    1. Zaproszenie uzy...
art. 18    Wojewoda właściwy ...
art. 19    W przypadku gdy za...
art. 20    1. Minister właści...
art. 21    1. Cudzoziemcowi ...
art. 21a    1. Cudzoziemcowi,...
art. 22    (uchylony).
art. 23    1. Decyzje o odm...
art. 24    1. Postępowanie pr...
art. 24a    1. Komendant plac...
art. 24b    Do przekraczania ...
art. 24c    Przepisów rozdział...
Rozdział 2a Przekraczanie ...
art. 24d    Cudzoziemcy zamies...
art. 24e    1. Zezwolenie na ...
art. 24f    1. Cudzoziemiec u...
art. 24g    1. Zezwolenie na ...
art. 24h    1. Zezwolenie na ...
art. 24i    1. Zezwolenie na...
art. 24j    1. Komendant plac...
art. 24k    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Wizy
art. 25    Wizę wydaje się ja...
art. 26    1. Wiza Schengen l...
art. 27    1. Wiza Schengen l...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl