Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Jednostkami bad...
art. 2    1. Do zadań jedno...
art. 3    Jednostka badawczo...
art. 4    1. Przedmiot i za...
art. 5    1. Jednostki badaw...
Rozdział 2 Tworzenie, łącz...
art. 6    1. Rada Ministrów ...
art. 7    1. Jednostka bada...
art. 8    (uchylony).
art. 9    (uchylony).
art. 9a    1. Jednostka badaw...
art. 9b    1. Jednostka bada...
art. 10    1. Jednostka badaw...
art. 10a    W spółkach powstał...
art. 10b    1. Do rady naukowe...
art. 11    Rada Ministrów, w ...
art. 11a    1. W stosunku do ...
art. 11b    Aparatura badawcza...
art. 12    1. Jednostka badaw...
Rozdział 2a Państwowy inst...
art. 12a    1. Instytut naukow...
art. 12b    1. Do zadań państw...
Rozdział 3 Zasady gospodar...
art. 13    1. Jednostka badaw...
art. 13a    1. Do czynności p...
art. 14    1. Jednostka badaw...
art. 15    1. Jednostka badaw...
art. 16    Jednostka badawczo...
art. 17    Wysokość wynagrodz...
art. 18    1. Jednostka bada...
art. 18a    1. Jednostki badaw...
art. 19    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Organy jednostk...
art. 20    Organami jednostki...
art. 21    1. Dyrektor kier...
art. 21a    Do powołania dyrek...
art. 22    1. Dyrektora jedn...
art. 23    1. Zastępców dyrek...
art. 23a    1. Dyrektor jedn...
art. 24    1. Rada naukowa je...
art. 25    1. W skład rady ...
art. 26    1. Rada naukowa wy...
art. 27    1. Rozwiązanie sto...
Rozdział 5 Nadzór nad dzia...
art. 28    1. Jednostka badaw...
art. 29    1. Minister sprawu...
Rozdział 6 Pracownicy jedn...
art. 30    Jednostka badawczo...
art. 31    1. Do pracowników ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl