Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Osoby fizyczne, je...
Rozdział 2 Zasady organizo...
art. 3    1. Grupa producent...
art. 3a    Spółdzielnia może ...
art. 4    1. Akt założyciels...
art. 5    1. Grupa producent...
art. 6    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Rejestracja gru...
art. 7    1. Marszałek wojew...
art. 8    1. Wniosek ...
art. 9    1. Rejestr grup pr...
art. 10    W przypadku niespe...
art. 11    Marszałek wojewódz...
art. 12    1. Nadzór nad dzia...
art. 13    Grupa składa marsz...
art. 14    Grupy producentów ...
art. 15    Związek może zosta...
art. 16    1. Minister właści...
art. 17    Nadzór nad działal...
Rozdział 4 Pomoc finansowa...
art. 18    (uchylony).
art. 19    (uchylony).
art. 20    (uchylony).
art. 21    (uchylony).
art. 22    (uchylony).
art. 23    (uchylony).
art. 24    (uchylony).
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
art. 25    W ustawie z dnia 2...
art. 26    W ustawie z dnia 3...
art. 27    W ustawie z dnia 1...
art. 28    W ustawie z dnia 2...
art. 29    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl